Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofielopgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering  van passend onderwijs.  Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen bieden een dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die bij hen past.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school;
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school);
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Afgelopen schooljaar heeft onze school het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, dat is vastgesteld door het bestuur. Via de medezeggenschapsraad van onze school hebben leraren en ouders adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Een korte typering van onze school

Brede vorming is ons uitgangspunt. We richten ons op gedifferentieerd werken binnen het leerstofjaarklassensysteem. Daarbij is coöperatief leren geïmplementeerd in ons onderwijs. We zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. We kunnen met recht zeggen dat we een Leefstijlschool zijn met veel aandacht voor normen en waarden en sociale omgangsregels.

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning   bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, beleid, organisatie en ondersteuning.

Onderwijs

Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. We hebben in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het bereiken van een goed pedagogisch klimaat. Nu is het belangrijk om dit pedagogisch klimaat op peil te houden samen met de andere partners in ons gebouw. We werken steeds meer handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen. Als het nodig is, bieden we extra ondersteuning. We zijn in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en  instructie.  Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden schoolbreed verbetertrajecten opgesteld en uitgevoerd, en de groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons geschoold in handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Schooljaar 2015-2016 gaan wij ons verder bekwamen in het opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen.

Beleid

Wij zijn tevreden over het domein  ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Het zorgteam – bestaande uit een orthopedagoog/ psycholoog, intern begeleider, cc-er vanuit het sbo en de schoolCJG-er –  houdt zich bezig met leerlingbesprekingen en het voorbereiden van en advisering inzake beleid t.a.v. leerlingenzorg.   Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.

Ondersteuning

Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief is in schooljaar 2015-2016 een aandachtspunt. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar het vervolgonderwijs. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (intern) op het gebied van RT, dyslexie, rekenen/wiskunde, autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, faalangstreductietraining en sova-training. We hebben twee vaste leerkrachten met een afgeronde RT-opleiding, een gedragsspecialist, een geschoolde reken- en geschoolde taalcoördinator en een intern begeleider. We willen de rol van de taal- en  rekencoördinator uitdiepen en deze personen meer structureel inzetten.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal basisonderwijs.

De cc’er van het sbo heeft zitting in het zorgteam en observeert in de groepen, waarna handelingsadviezen worden gegeven. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de diensten van ambulante begeleiders van cluster 2, 3 en 4 en maken ons sterk om de  expertise die de  ambulant begeleiders  de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de CJG’er is van grote waarde in het zorgteam. Met de logopediste en de kinderfysiotherapeute hebben we contact als dit nodig is.

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school is in schooljaar 2015-2016 gestart met, samen met de andere school van de Organisatorische Eenheid Teteringen (basisschool Helder Camara), een taalatelier op woensdagmiddag in De Mandt. De organisatie en uitvoering van het taalatelier ligt in handen van de taalcoördinator van onze school. De bibliotheek en andere leerkrachten met specifieke expertise zullen hierbij betrokken worden.

Halverwege schooljaar 2015-2016 zijn we voornemens een Plusklas te starten voor de beide scholen van de Organisatorische Eenheid Teteringen. Deze Plusklas zal gesitueerd worden in De Stee.

Kengetallen

Onze school groeit. In 2012 telde de school 280 leerlingen, van wie 7,9 % met een leerlinggewicht. Op 1 oktober 2013 telde de school 285 leerlingen, van wie 5,9 % met een leerlinggewicht. In augustus 2014 startten we met 306 leerlingen. Van hen heeft 4,9 % een leerlinggewicht.

Wij hebben de afgelopen jaren enkele leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Op dit moment hebben drie leerlingen een rugzak sbo,  1 leerling een rugzak vanuit cluster 2 (is bestemd voor dove en slechthorende leerlingen en kinderen/jongeren met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Ook mogelijk in combinatie met een andere beperking), 3 leerlingen een rugzak vanuit cluster 3 (is bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperking (LG/MG). En leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie. LG staat voor Lichamelijk- en MG voor Meervoudig Gehandicapt) en 1 leerling een rugzak vanuit cluster 4 (scholen die zich richten op leerlingen met ernstige psychiatrische- en/of gedragsproblemen). Voor 21 leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven. 

Ontwikkelagenda

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het meer opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team en we willen deze meer structureel inzetten.