Missie en visie

Missie

De Wegwijzer maakt leren leuk!

Brede vorming is ons uitgangspunt. Het gaat niet alleen om het overdragen van kennis, zoals de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Ook de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling vinden wij van groot belang. De kinderen moeten zich op onze school geborgen voelen en er met plezier leren. Kinderen zijn individuen: elk kind is uniek. Maar het zijn ook groepsleden; ze worden door de groep gevormd en zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.

Onze onderwijskundige visie is gebaseerd op de hedendaagse onderwijsvernieuwingen(toekomstbestendig leren).

We richten ons daarbij vooral op gedifferentieerd werken, binnen het leerstof-jaarklassen-systeem, in de vorm van zelfstandig werken. Dit houdt in dat we onderwijs op maat geven. De doorgaande lijn op het gebied van zelfstandig werken is in de gehele school zichtbaar, er zijn vaste school- en groepsafspraken. De leerkracht krijgt hierdoor extra ruimte om leerlingen met specifieke hulpvragen te begeleiden. Als verdere verdieping op het zelfstandig werken en om tegemoet te komen aan de verschillende talenten van de leerlingen (meervoudige intelligentie), zetten we coöperatieve werkvormen structureel in. Dit houdt in dat kinderen in kleine groepjes samenwerken. Heel belangrijk hierbij is dat dit gebeurt op een gestructureerde manier, waarbij alle leerlingen een gelijkwaardige inbreng hebben en dat er een gezamenlijk doel wordt vastgesteld.

De Wegwijzer is een katholieke buurtschool waar je jezelf mag zijn als leerling, ouder en personeel. Vanuit een warm sociaal-pedagogisch klimaat werken we aan de optimale ontwikkeling van de kinderen. De Wegwijzer is een “Leefstijl”- school, dat wil zeggen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen structureel aandacht krijgt. De relatie met ouders kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en goed contact.

Wat zie je o.a. terug van de missie in onze school:

  • Er is aandacht voor de kerkelijke feesten. In alle groepen worden verhalen verteld over het geloof. Hierbij is er aandacht voor de verschillende geloofsovertuigingen.
  • Ouders worden, vanuit een actieve instelling van de school, goed geïnformeerd.
  • in de hele school zijn duidelijke afspraken gemaakt over samenwerken en samen spelen.
  • In iedere groep staat elke dag zelfstandig werken op het rooster.

Visie

Wij geven les in homogeen samengestelde groepen waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Binnen deze groepen is er aandacht voor zorg en begeleiding op maat voor de leerlingen.

Wat zie je o.a. terug van de visie in onze school:

  • Er wordt gedifferentieerd in lesstofaanbod, lesstofverwerking en lestijd.
  • De planning van de dag is in elke groep duidelijk zichtbaar.
  • In iedere groep werkt men met een instructietafel.
  • Er wordt gewerkt met stoplichttekens voor uitgestelde aandacht.
  • Wij werken met een methode voor sociale emotionele ontwikkeling in alle groepen.