Coöperatief leren en meervoudige intelligentie

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijssituatie waarin leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen werken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. We bevorderen hiermee de zelfstandigheid van de kinderen, verhogen de leerprestaties en benutten de verschillen van de kinderen als kansen om van elkaar te leren en een goed pedagogisch klimaat te realiseren.

De volgende basiswerkvormen (didactische structuren) zijn zeer frequent terug te vinden in de dagelijkse lespraktijk:

  • tweepraat: In een tweetal geven de kinderen om de beurt een antwoord op een vraag of een oplossing voor een probleem.
  • tweegesprek op tijd: De kinderen werken in tweetallen. Ze vertellen (om de beurt) gedurende een van te voren vastgestelde tijd iets, terwijl de ander luistert.
  • tafelrondje: De kinderen werken om beurten, schriftelijk, aan het uitvoeren van opdrachten.
  • zoek iemand die: Kinderen lopen door het lokaal met het doel “Zoek iemand die” een antwoord weet op één van de opdrachten op een werkblad.
  • zoek de valse: Vier kinderen hebben plezier als een van hen beweringen presenteert en de anderen samen raden welke niet juist is (“de valse”).
  • binnenkring/buitenkring: De kinderen staan in twee concentrische cirkels. Doordat de kinderen in één van de kringen roteren, ontstaan steeds nieuwe tweetallen.
  • tweetal coach: De kinderen werken in tweetallen en lossen om de beurt een probleem op.
  • twee vergelijk: In tweetallen geven de kinderen meerdere reacties op een vraag, vergelijken met een ander tweetal en bedenken samen daarmee nog meer antwoorden.

Naast bovenstaande didactische werkvormen worden nog veel meer werkvormen uitgevoerd in de groepen.

Meervoudige intelligentie

Op de Wegwijzer gaan wij er vanuit dat ieder kind uniek is en beschikt over sterke en zwakke kanten. Door uit te gaan van de talenten van kinderen wordt het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld versterkt. Volgens ons is dit een voorwaarde om samen te kunnen leren en jezelf te kunnen ontwikkelen.

We hebben ons verdiept in het gedachtegoed van Howard Gardner. Volgens hem zijn er grote verschillen tussen leerlingen, er is niet één manier van knap-zijn. Het gaat er niet om “hoe knap je bent” maar “hoe ben je knap?”. De verschillende intelligenties heeft hij uitgewerkt in acht intelligenties.

Meervoudige Intelligentie

Meervoudige intelligentie is een aanpak waarbij het onderwijs aansluit bij de sterke intelligentie van de leerling, waarbij alle intelligenties verder worden ontwikkeld en speciale aandacht besteed wordt aan het respecteren en waarderen van de onderlinge verschillen.

We maken gebruik van didactische structuren zoals hierboven bij coöperatief leren genoemd. Door een gevarieerd aanbod van werkvormen komt elk kind tot zijn recht om te leren.

Verbaal-Linguïstische-intelligentie1-212x300

Verbaal-Linguïstische intelligentie
(woordknap)
Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

Logisch-Mathematische-intelligentie1-212x300

Logisch-Mathematische intelligentie
(rekenknap)
logisch denken, cijfers, experimenteren

Visueel-Ruimtelijke-Intelligentie-212x300

Visueel-Ruimtelijke intelligentie
(beeldknap)
tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven

Muzikaal-Ritmische-Intelligentie-212x300

Muzikaal-Ritmische intelligentie
(muziekknap)
muziek luisteren, maken, componeren, herkennen

Lichamelijke-Kinestetische-Intelligentie-212x300

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
(beweegknap)
lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans

Naturalistische-Intelligentie-212x300

Naturalistische intelligentie
(natuurknap)
dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen

Interpersoonlijke-Intelligentie-mensknap-212x300

Interpersoonlijke intelligentie
(mensknap)
zorgen voor mensen, vrienden, leiding geveno.

Intrapersoonlijke-Intelligentie-zelfknap-212x300

Intrapersoonlijke intelligentie
(zelfknap)
eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën